• Phone +66-81-9881873
  • sales@nanovech.com
  •  Bangkok,Thailand

บริษัท ชนาวา จำกัด ในฐานะบริษัทผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นาโนเวช ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชปัญญัติคุ้มครองป้อมูลล่วนบุคคล พ.ค. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบนโยบายในการคุ้มคองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงาน ด้วยการกำหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ตามบทปัญญัติแห่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับผิดชอบบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกเพื่อการ ปฏิบัติ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รักษา ความลับของข้อมูลล่วนบุคคลที่ได้ล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล รายงานและเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มียาม "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และ "ข้อมูลอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทีแจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ เก็บข้อมูลไปแล้ว
1. เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริการต่าง ๆ เช่น บริการส่งจดหมาย บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ หรือบริการการชำระค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น
2. สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงธุรกรรม เละการชำระเงินใด ๆ ของท่าน แลยืนยันตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
3. ใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ
4.ใช้ในการทำวิจัยสำรวจตลาด วัดผล และบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณา และการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
5. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่นการตรวจสอบปัญชี การแจ้งและ เรียกเก็บหนี้การออกใบกำกับกาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
6. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบันทีกเสียงการร้องเรียนผ่าน ระบบ Call Center การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV
7. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของ บริษัทฯ
8.ตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับเรื่องร้องเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและเกับรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพียงเท่าที่จำป็นตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อันประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ สำเนาปัตรประชาชน เป็นตัน
2. ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลปัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชี เป็นต้น
4. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Cookie หมายเลข IP Address
พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ เสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media
Chat และ Geolocation เป็นต้น
ทั้งนี้ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
1. เพื่อปฏิปัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อ
การให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทฯ
2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
3. เพื่อปฏิปัติตามกฎหมาย
4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำศัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง
การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย